Tin nổi bật
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 

Ngày 11/01/2017, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017. Tham gia cuộc họp trực tuyến tại VNPT Bình Phước có ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với lãnh đạo, trưởng phó phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Bình Phước, Hội nghị đã tổng kết công tác thanh tra năm 2016, trong đó:

Năm 2016, toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và  252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 59.403 tỷ đồng, 4.000 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 37.957 tỷ đồng, 1.267 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 21.446 tỷ đồng, 2.735 ha đất; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.403 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực,

Thanh tra Chính phủ tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra; thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiến hành 1.229 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 4.199 cơ quan, đơn vị; qua thanh tra phát hiện 586 đơn vị có vi phạm; kiến nghị xử lý 457 tổ chức, 652 cá nhân; chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại và chấn chỉnh nhiều thiếu sót, vi phạm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.388 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 10.508/14.909 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70,5% (tăng 12,2% so với năm 2015), 488/567 ha đất, đạt tỷ lệ 86% (tăng 15% so với năm 2015), đôn đốc xử lý 850 tập thể, 2.030 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 18 vụ, 23 đối tượng.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 363.405 lượt công dân (giảm 6% so với năm 2015) với 186.719 vụ việc; có 4.875 đoàn đông người (giảm 5,8% so với năm 2015); đã xử lý 157.426 đơn đủ điều kiện trong tổng số 239.406 đơn đã tiếp nhận, trong đó có 53.187 đơn khiếu nại, 15.620 đơn tố cáo; đã giải quyết 23.397/27.164 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,1% (tăng 2,1% so với năm 2015).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 30 vụ, 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 16 vụ, 20 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 05 vụ, 05 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Ngoài ra, Công tác hợp tác quốc tế được thúc đẩy, tổ chức tốt các hoạt động hợp  tác song phương và hợp tác đa phương; chủ trì tổ chức thực hiện chu trình đánh giá thứ 2 việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; xúc tiến các hoạt động chuẩn bị cho năm APEC 2017; quản lý thực hiện các chương trình dự án hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và năng lực thực thi UNCAC của Việt Nam.

* Phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017:

Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021. Ngành Thanh tra bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó:

Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về Thanh tra, nhất là Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hoạt động thanh tra bám sát, đáp ứng được các yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các cấp, các ngành;

Tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là những kiến nghị về sửa đổi cơ chế, chính sách;

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, tạo sự chuyển biến tích cực; gắn với kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI); Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Tiếp tục hoàn thiện, giúp Chính phủ trình Quốc hội Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật tố cáo (sửa đổi); trình Chính phủ ban hành mới 01 nghị định; sửa đổi, bổ sung, thay thế 02 nghị định.

Trong hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, trong đó Thanh tra tỉnh Bình Phước đã được Thanh tra Chính phủ trao tặng cờ thi đua xuất sắc đối với các thành tích trong năm trong năm 2016.

 

 

---CNTT---

[Trở về]
Trang tin điện tử Thanh Tra Tỉnh Bình Phước
Giấy phép của Cục Báo Chí - Bộ Thông Tin và Truyền Thông số:000GP/-CBC. Ngày 00 Tháng 00 Năm 2010
Bản quyền THANH TRA TỈNH BÌNH PHƯỚC
Unicode | Góp ý