Tin thanh tra
Đánh giá, phân loại cán bộ năm 2017 
 Đánh giá, phân loại cán bộ năm 2017 Tải về
Chi tiết >>>
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 
 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 Tải về
Chi tiết >>>
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 

Ngày 11/01/2017, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017. Tham gia cuộc họp trực tuyến tại...

Chi tiết >>>
Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định 

Chi tiết >>>
Tổng Thanh tra Chính phủ: Phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới”. 
Ngày 04/7/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1671/CT-TTCP về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp...

Chi tiết >>>
Trang tin điện tử Thanh Tra Tỉnh Bình Phước
Giấy phép của Cục Báo Chí - Bộ Thông Tin và Truyền Thông số:000GP/-CBC. Ngày 00 Tháng 00 Năm 2010
Bản quyền THANH TRA TỈNH BÌNH PHƯỚC
Unicode | Góp ý